Το ΘΕΜΑ της ΜΕΡΑΣ.....

ΤΕΡΝΑ - Παλαιόχουνη: απαγορευτικό εργασιών στις μισές εκτάσεις του έργου!!!!

«Ολοκληρωμένη διαχείριση των  απορριμμάτων Πελοποννήσου  με ΣΔΙΤ» στην Αρκαδία: «Έργο» θεμελιωμένο σε απάτες π ου τις ξεπλένουν  ...

Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

Η απάντηση του Δήμου Μεγαλόπολης για τις καταγγελίες των κατοίκων του Λυκαίου για το πόσιμο νερό τους.


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Πόσιμο νερό Τ.Κ. Λυκαίου

Στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο δημοσιεύθηκε έγγραφο με αριθμ. πρωτ.: 12515/08-09-2017 με θέμα: «OXI χλώριο στο υγιεινό νερό της Τ.Κ.Λυκαίου, κάτω τα χέρια από το νερό του χωριού μας»,

Για την αποκατάσταση της αλήθειας έναντι όσων ανυπόστατων, διαστρεβλωτικών και εν τέλει επικινδύνων αναφέρονται από τους συντάκτες του εν λόγω εγγράφου, ο Δήμος δηλώνει τα εξής:

Ο Δήμος Μεγαλόπολης ως υπεύθυνος φορέας ύδρευσης, προέβη στον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού της Τ.Κ. Λυκαίου, όπως τακτικά κάνει για όλες τις Τ.Κ, και αφού ενημέρωσε τους δημότες μέσω του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας για τις υπερβάσεις στις μικροβιολογικές παραμέτρους και την μη καταλληλότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (έγγραφο με αριθμ. πρωτ.: 3409/09-03-2016), προχώρησε ως όφειλε:

1) Στην διανομή εμφιαλωμένων νερών για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των κατοίκων και

2) Στην άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Αρκαδίας με το με αριθμ. πρωτ. 3410/09-03-2016 έγγραφό του. Με το συγκεκριμένο έγγραφο ο Δήμος καλούσε την Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες στο πλαίσιο της παροχής ασφαλούς νερού για τους δημότες του Λυκαίου.

Ο έλεγχος της Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε στις 29-03-2016 και είχε ως αποτέλεσμα την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου Υγειονομικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, περί της μη καταλληλότητας του νερού ύδρευσης για ανθρώπινη κατανάλωση, λόγω μικροβιολογικών υπερβάσεων (έγγραφο με αριθμ. πρωτ.: 88753/20553, 11-4-2016 της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας).

Ταυτοχρόνως ο Δήμος προέβη στην λήψη διορθωτικών ενεργειών και παρεμβάσεων στα κρίσιμα σημεία υδροδότησης, προκειμένου να αρθεί το πρόβλημα αν αυτό ήταν δυνατό (καθαρισμός και στεγανοποίηση υδροσυλλογών, υπερχλωρίωση δεξαμενής διανομής και δικτύου ύδρευσης κλπ).

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, ο Δήμος Μεγαλόπολης επανήλθε με νέες δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις στις 13-06-2016, προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των διορθωτικών παρεμβάσεων στην ποιότητα του νερού ύδρευσης. Από τα αποτελέσματα και των τελευταίων εργαστηριακών αναλύσεων προέκυψε δυστυχώς ότι παραμένουν οι μικροβιολογικές υπερβάσεις και κατά συνέπεια η διατήρηση των λόγων που δεν επιτρέπουν την χρήση του νερού ύδρευσης της Τ.Κ. Λυκαίου για ανθρώπινη κατανάλωση.

Επιπλέον, ζητήθηκε εκ νέου η συνδρομή της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Αρκαδίας, προκειμένου να αποφανθεί και αυτή περί της καταλληλότητας ή μη του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, μετά και από τις διορθωτικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν.

Ο έλεγχος της Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε εκ νέου στις 06-12-2016 και είχε ως αποτέλεσμα την διατήρηση των λόγων μη δυνατότητας χρήσης του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, λόγω μικροβιολογικών υπερβάσεων (έγγραφο με αριθμ. πρωτ.: 338992/76398, 23-12-2016 της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας).

Κατόπιν τούτου, ο Δήμος Μεγαλόπολης με νεότερο έγγραφό του (έγγραφο με αριθμ. πρωτ.: 306/09-01-2017) ενημέρωσε ξανά τους δημότες για την διατήρηση των λόγων που το νερό δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη κατανάλωση, συνεχίζοντας αδιαλείπτως τη διανομή εμφιαλωμένων νερών για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των κατοίκων και επιτάχυνε τις διαδικασίες ηλεκτροδότησης της νέας δεξαμενής για την εγκατάσταση κατάλληλου συστήματος χλωρίωσης, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Αρκαδίας.

Παρόλη τη δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη βούληση της Δημοτικής Αρχής να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία των κατοίκων και επισκεπτών της Τ.Κ. Λυκαίου, οι συντάκτες του συκοφαντικού αυτού κειμένου, αδιαφορώντας για τα ευρήματα και τις συστάσεις των αρμόδιων εθνικών φορέων ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού, εξακολουθούν να παραπλανούν τους δημότες.

Έφτασαν στο σημείο χωρίς να ενημερώσουν την Δημοτική Αρχή να πραγματοποιήσουν παράνομα αμφίβολη δειγματοληψία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης για μικροβιολογική ανάλυση χωρίς τον απαιτούμενο εξοπλισμό όπως ορίζει το Υπουργείο Υγείας με αποτέλεσμα να εμφανίσουν πιστοποιητικά αναλύσεων νερού από ιδιωτικό εργαστήριο για να «αποδείξουν» την καταλληλότητα του νερού ύδρευσης της Τ.Κ. Λυκαίου, θέλοντας ταυτόχρονα να διαψεύσουν ακόμη και την αρμόδια υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Αρκαδίας!

Η πράξη όμως αυτή όχι μόνο διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, αλλά χαρακτηρίζεται από άγνοια της υφιστάμενης εθνικής & ευρωπαϊκής νομοθεσίας, από πλήθος ανακριβειών και προχειρότητα. 

Ειδικότερα, ενημερώνουμε για τα εξής:
1. Οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς που μπορούν να αποφανθούν περί της καταλληλότητας ή μη του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (νερό ύδρευσης) είναι αποκλειστικά οι κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων. Σύμφωνα λοιπόν με την ισχύουσα νομοθεσία η αρμόδια Διεύθυνση της Π.Ε. Αρκαδίας έχει αποφανθεί περί της μη καταλληλότητας του νερού ύδρευσης της Τ.Κ. Λυκαίου με τις δειγματοληψίες και τις εργαστηριακές αναλύσεις που εκτέλεσε στις 29-03-2016 και στις 06-12-2016 και ουδείς μπορεί να την υποκαταστήσει.

2. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία περί της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (Οδηγία 98/83/ΕΚ, ΚΥΑ: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295), ο έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού από τους υπεύθυνους φορείς ύδρευσης ανατίθεται σε εργαστήρια που διαθέτουν σύστημα αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου, το οποίο υποβάλλεται σε έλεγχο περιοδικά από τρίτο πρόσωπο, μη ελεγχόμενο από το εργαστήριο (π.χ. εργαστήριο διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 17025). Σημειώνεται ότι η ανωτέρω απαίτηση της νομοθεσίας σαφώς και δεν πληρείται στην περίπτωση του εργαστηρίου στο οποίο αναφέρονται οι συντάκτες του κειμένου, μιας και δεν είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το προαναφερθέν διεθνές Πρότυπο ποιότητας.

3. Τα πιστοποιητικά αναλύσεων που επικαλούνται οι συντάκτες του κειμένου χαρακτηρίζονται από πλήθος ανακριβειών και προχειρότητα, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την αναγραφή εσφαλμένων παραμετρικών τιμών για τον αριθμό αποικιών (ΟΜΧ), των χλωριόντων, του βρωμίου και την αναγραφή «περίεργων» ημερομηνιών δειγματοληψίας και ανάλυσης (αναφέρεται ως ημερομηνία λήψης δείγματος 7/7/2017 και ως ημερομηνία ανάλυσης του δείγματος 7/8/2017, δηλαδή ένα μήνα μετά!).

4. Αν κάποιος λάμβανε σοβαρά υπόψη του τα αποτελέσματα των αναλύσεων που αναφέρονται στα πιστοποιητικά του ιδιωτικού εργαστηρίου που επικαλούνται οι συντάκτες του κειμένου, θα οδηγούνταν στο συμπέρασμα ότι το νερό των υδροσυλλογών και του δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Λυκαίου είναι ακατάλληλο από χημικής άποψης λόγω υπέρβασης της ανώτερης επιτρεπτής τιμής για το αμμώνιο…!

Συμπερασματικά, 
η Δημοτική Αρχή δηλώνει απερίφραστα ότι δεν θα κάνει ανεκτή καμία ενέργεια που στο βωμό προσωπικών εμμονών και μικροπολιτικών τακτικισμών παραπλανεί δημότες, συμπαρασύρει απληροφόρητους να συνυπογράφουν, και θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. 
Θα είναι δε αναγκασμένη στο μέλλον να προσφύγει στην δικαιοσύνη για την διερεύνηση ευθυνών για διασπορά ψευδών ειδήσεων, όχι μόνο από τους αυτουργούς των ανυπόστατων και αλλοπρόσαλλων αναφορών, αλλά και όλων όσων τους ενθαρρύνουν παρέχοντάς τους βήμα για να ψευδολογούν. Απαιτείται υπευθυνότητα τέλος πάντων σε τέτοια σοβαρά θέματα. 
Και αν δεν μπορούν κάποιοι, ελάχιστοι, να το καταλάβουν και να αυτοσυγκρατηθούν, αυτή η υπευθυνότητα θα τους επιβληθεί.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Δάρρας Αθανάσιος

9 σχόλια:

 1. Γεωργία Δημητρακοπούλου23 Σεπτεμβρίου 2017 - 11:35 π.μ.

  κ. Δάρρα
  με σοκ και δέος διάβασα την επιστολή που υπογράφετε ως αντιδήμαρχος των συμπολιτών μας (σε ότι αφορά την τελευταία παράγραφο)
  Φτάνετε στο σημείο να απειλείτε με προσφυγή στη δικαιοσύνη δημότες που με την υπογραφή τους δημοσιοποιούν την αγωνία τους για το σοβαρότατο θέμα του πόσιμου νερού τους...
  και η αιτία; τους κατηγορείτε για ψευδολόγους και ανεύθυνους....
  Απειλείτε επίσης αντίστοιχα σε όσα ΜΜΕ "τολμούν" να δημοσιεύουν επώνυμες τοποθετήσεις δημοτών του Δήμου Μεγαλόπολης, του οποίου θυμίζω είστε αντιδήμαρχος....

  κ. Δάρρα
  αν θέλετε να υπογράφετε ως αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος Μεγαλόπολης αντί να απειλείτε τους δημότες σας
  οφείλετε να στηλιτεύσετε (και αν θέλετε να απειλείτε με νομικές προσφυγές)
  τους δημοτικούς συμβούλους που άλλα λένε και άλλα κάνουν, άλλα υπογράφουν την Δευτέρα και άλλα υπογράφουν την Τρίτη ...
  Μπορείτε να ξεκινήσετε από τον μέντορά σας τον κ. Τσιριγώτη που στο θέμα σκουπίδια διατυμπάνισε το ΟΧΙ του το 2014 και ψήφισε ΝΑΙ το 2017 (και χωρίς φανφάρες αυτήν την φορά)
  Αν σας εξοργίζει η ψευδολογία και η ανευθυνότητα που βλάπτουν τον Δήμο μας, λοιπόν κ. αντιδήμαρχε, ιδού πεδίο δόξης λαμπρό, το Δ. Σ. Μεγαλόπολης
  ξεκινήστε από το "σπίτι σας" (βάσει της ιδιότητάς σας ως αντιδημάρχου...)
  Αυτά κ. Δάρρα
  και η μόνη προσωπική μου άποψη ΛΥΠΑΜΑΙ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το ΠΑΟΣΚ ινε ετω αινωμαινω ντυνατω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Κυρια Δημητρακοπουλου πειτε μου ειλικρινα τωρα πιστευετε οτι επειδη το υπογραφει το εχει γραψει και μονος του τωρα?Ειναι πολυ καλο παιδι απλα οπως κι αλλοι εχουν μπει μαριονέτες απο καποιους και τους εκμεταλλεύονται.Κι αλλοι υπογραφαν οτι τους διναν και τους μπλεξανε ασχημα.Ας φύγουν πριν μπλεξουν κι αλλο με δαύτους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Είδα το βίντεο με το δημοτικό συμβούλιο οπού ο φουσέκης κι ο Τσιριγώτης καπανιοντουσαν σαν χταπόδια στα βράχια σαν 15 χρονα που είχαν πιει κανένα έκσταση και είχαν παει σε χέβυ μέταλ συναυλία ενάντιων του εργοστάσιου σκουπιδιών και τους άκουσα πάλι και εκεί να απειλούν και να κατηγορούν πολίτες και το ραδιόφωνο για ψευδοί και κάτι τέτοια.Και για όσους έχουν κάνει καραμέλα οτι τώρα τα λέτε για τον Τσιριγωτη αφου σας έκοψε το ρευμα,αυτο το βίντεο είναι μια απόδειξη οτι πρωτα ξεκινήσατε εσείς να τους τα χώνεται όπως λέει ο ίδιος στο βίντεο και μετά ισως για να σας εκδικηθούν σας το έκοψαν.Και για να εξηγούμε προσωπική μου άποψη ειναι οτι κακώς δίνουν τζαμπα ρεύμα στα κανάλια και τα ραδιοφωνα απο τους δικούς μου φόρους.Εγω ειμαι μακακας δηλαδη που πληρώνω το δικο μου?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σημείωση πρώτη: Το έγγραφο του Δήμου ατυχώς χαρακτηρίζεται ως "ενημερωτικό σημείωμα", καθώς τέτοιου είδους έγγραφα εντάσσονται στην εσωτερική αλληλογραφία ενός οργανισμού, δηλαδή εξυπηρετούν την επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών ενός οργανισμού. Τέλος πάντων, πρόκειται για ήσσονος σημασία λεπτομέρεια...
  Σημείωση δεύτερη: Το έγγραφο έχει συνταχθεί με επιστημονικό τρόπο, από άτομο που γνωρίζει τις διαδικασίες περί της διαχείρισης του πόσιμου νερού. Ως εκ τούτου, καμία αντίρρηση δεν υπάρχει σχετικά με την ορθότητα των όσων (πρέπει) να κάνει ο Δήμος για την προστασία των κατοίκων που καταναλώνουν το πόσιμο νερό.
  ΩΣΤΟΣΟ, πρέπει να τονισθεί ότι: είναι άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη, δηλαδή είναι σωστό το γεγονός ότι το ΧΛΩΡΙΟ πρέπει να χρησιμοποιείται στις δεξαμενές πόσιμου νερού, γιατί έχει ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ δράση, αλλά πρέπει να χορηγείται στις ΣΩΣΤΕΣ δοσολογίες, για να μην έχει αρνητικές συνέπειες στον ανθρώπινο οργανισμό. Άρα, υπάρχει μια μέση οδός: είναι λάθος να μη χρησιμοποιείται το χλώριο, όπως ζητούν οι Λυκαιώτες, αλλά είναι και λάθος να χρησιμοποιείται χλώριο, πέραν των επιτρεπτών ορίων. Το δεύτερο, αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης...
  Σημείωση τρίτη: Εφόσον στο "ενημερωτικό σημείωμα" γίνεται επίκληση της κείμενης νομοθεσίας, θα πρέπει ο Δήμος να την εφαρμόζει στο ΣΥΝΟΛΟ της, και όχι κατά το δοκούν... Κατά συνέπεια, πέρα από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο "ενημερωτικό σημείωμα", ο κ. Δάρρας πρέπει να γνωρίζει ότι είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ τα αποτελέσματα των ελέγχων της ποιότητας του πόσιμου νερού, ΜΕ ΚΆΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΜΕΣΟ, τουλάχιστον στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και εγγράφως στους πίνακες ανακοινώσεων των πρώην Κοινοτικών Γραφείων των Τοπικών Κοινοτήτων...
  Ορθώς ο κ. Δάρρας ενημερώνει τους κατοίκους ότι οι ενέργειές τους αντίκεινται στο Νόμο, και άρα είναι ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ, αλλά θα πρέπει να καταλάβει ότι η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ του να μεριμνήσει για τη ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ των αποτελεσμάτων των ελέγχων, συνιστά κι αυτή παρανομία...
  Γιατί, δε μπορεί να είναι μόνον στην Τ.Κ. Λυκαίου το νερό ακατάλληλο... Έτσι δεν είναι κύριε Δάρρα;
  Σημείωση τέταρτη: Απάντηση για την υποχρέωση του Δήμου να μεριμνά και για τη διερεύνηση
  ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ στοιχείων, ως ο Νόμος ορίζει, ΔΕΝ ΕΧΕΙ δωθεί από το Δήμο, καίτοι έχει επισημανθεί από το Blog Megalopolifm..
  Σημείωση πέμπτη: Ο κ. Τσιριγώτης μας υπηρετεί από το 1994! Ας γράψουμε σε ένα κεραμιδάκι το όνομά του και να του πούμε να σταματήσει να μας υπηρετεί άλλο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Κ.Δαρρα δεν γνωρίζω την υπόθεση αλλά απο αυτα που διάβασα φαίνεται να έχετε κάποια δικια.Ομως χάνεται όποιο δικιο εχετε με αυτα πο τσαπουνατε στο τελος και γιαυτο σας ξαναγραφω αυτα που σας έγραψε η δημοσιογραφος του μπλόγκ.Μπορει να είσαστε πολυ καλος άνθρωπος αλλα είσαστε και πολυ αφελής που υπογράφετε οτι σας δωσουν.Ο τοπος δεν έχει αναγκη απο ανθρώπους που πιστεύουν οτι θα μας νοικοκυρέψει το ΠΑΣΟΚ.Εσεις μας εχετε φτάσει εδω.Αρκετα μας καταστρεψατε πηγαίνετε σπίτι σας επιτέλους και βρείτε κάποιον αλλο τρόπο για τον βιοπορισμό σας.

  . Δάρρα
  αν θέλετε να υπογράφετε ως αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος Μεγαλόπολης αντί να απειλείτε τους δημότες σας
  οφείλετε να στηλιτεύσετε (και αν θέλετε να απειλείτε με νομικές προσφυγές)
  τους δημοτικούς συμβούλους που άλλα λένε και άλλα κάνουν, άλλα υπογράφουν την Δευτέρα και άλλα υπογράφουν την Τρίτη ...
  Μπορείτε να ξεκινήσετε από τον μέντορά σας τον κ. Τσιριγώτη που στο θέμα σκουπίδια διατυμπάνισε το ΟΧΙ του το 2014 και ψήφισε ΝΑΙ το 2017 (και χωρίς φανφάρες αυτήν την φορά)
  Αν σας εξοργίζει η ψευδολογία και η ανευθυνότητα που βλάπτουν τον Δήμο μας, λοιπόν κ. αντιδήμαρχε, ιδού πεδίο δόξης λαμπρό, το Δ. Σ. Μεγαλόπολης
  ξεκινήστε από το "σπίτι σας" (βάσει της ιδιότητάς σας ως αντιδημάρχου...)
  Αυτά κ. Δάρρα
  και η μόνη προσωπική μου άποψη ΛΥΠΑΜΑΙ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Κύριε Δάρα,
  Θέλω να σας συγχαρώ για την “τεκμηριωμένη ενημέρωση” για τους ελέγχους που - πρέπει να – γίνονται (γίνονται;) στο πόσιμο νερό, καθώς και για τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται (λαμβάνονται;) από τον θεματοφύλακα όλων μας, που δεν είναι άλλος από την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, προκειμένου το πόσιμο νερό να είναι κατάλληλο, είτε στην πόλη μας είτε στα χωριά μας. Θα συμφωνείτε, ότι η οποιαδήποτε επέμβαση ή μη στο πόσιμο νερό, πρέπει να γίνεται μετά από αναγκαίες μετρήσεις, οι οποίες δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι ΚΡΥΦΕΣ από τους ΔΗΜΟΤΕΣ και οι συμπολίτες μας να αρκούνται στις προφορικές διαβεβαιώσεις των “επαϊόντων”.
  Η επίκληση της ΝΟΜΗΜΟΤΗΤΑΣ και η ΠΡΟΣΦΥΓΗ στην ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, από την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ της πόλης μας, αφού μέχρι σήμερα, δεν έχει ανακοινώσει για κανένα Δημοτικό Διαμέρισμα τα αποτελέσματα των ελέγχων του πόσιμου νερού, θεωρώ ότι είναι ΑΤΟΠΗ και σκοπό έχει να ΕΚΦΟΒΙΣΕΙ την οποιαδήποτε ΕΠΩΝΥΜΗ εκφρασθείσα ΑΠΟΨΗ έστω και “μη κοψά” εκφραζόμενη.
  Κύριε Δάρα,
  Για τη ΝΟΜΗΜΟΤΗΤΑ στο ΔΗΜΟ μας, από την ανάληψη των καθηκόντων της, η ΠΑΡΟΥΣΑ Δημοτική Αρχή - μέχρι σήμερα - έχει ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ σε Δικηγόρους περισσότερα από 400.000 Ευρώ. [σε τρεις (3) δικηγόρους έχουν καταβληθεί 109.000, 135.000 και 90.000 Ευρώ περίπου]. Μόνο σήμερα ανάρτησε στην Διαύγεια ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20.309,81 € για την : ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. Μπορείτε να μας γνωρίσετε το όφελος του ΔΗΜΟΥ μας από την έκβαση των υποθέσεων; Και αν δεν σας είναι κόπος ενημερώστε μας ποιες είναι οι διεκδικήσεις και σε τι ύψος ανέρχονται; Οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές - κατά την διάρκεια της θητείας τους - τι ποσά έχουν καταβάλει σε Δικηγόρους;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι λετε ρε παιδια τετρακόσια χιλιαρικα???????
   Τι ειναι στραγαλια????????
   Πρεπει να βγαλει καποιος αυτα τα στοιχεια στην φορα και να μας που και γιατι υποθεσεις ειναι.
   Εν το μεταξυ το φτωχο μου μυαλό παει καπου.Μηπως καποιοι πρωην δημαρχοι μας που δικαζονται τωρα τελευταία τυγχάνει να εχουν και τα ιδια δικηγορικά γραφεια που εχει και ο δημος μας χρυσώσει με αυτα τα τετρακόσια χιλιαρικα????
   Ας βγει ρε παιδιά κάποιος που ξερει να χειρίζεται την διαύγεια και να μας τα ανεβασει.Αν ειναι αλήθεια αυτο ειναι μεγα θεματαρα.

   Διαγραφή
 8. Το νόμιμο είναι και ηθικό ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή