Το ΘΕΜΑ της ΜΕΡΑΣ.....

ΤΕΡΝΑ - Παλαιόχουνη: απαγορευτικό εργασιών στις μισές εκτάσεις του έργου!!!!

«Ολοκληρωμένη διαχείριση των  απορριμμάτων Πελοποννήσου  με ΣΔΙΤ» στην Αρκαδία: «Έργο» θεμελιωμένο σε απάτες π ου τις ξεπλένουν  ...

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

Συνεδρίαση του ΔΣ Μεγαλόπολης με 34 θέματα (Δευτέρα 23 Μαΐου)

Σας προσκαλούμε όπως, την 23η του μήνα Μαΐου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτικήσυνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως πέμπτη τακτική επιχορήγηση έτους 2016, μηνός Μαΐου (Ε΄ κατανομή).

2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 75,13€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελούμενων των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για το μήνα Μάρτιο 2016 - Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016.

3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 28.760,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2016 (Β΄ Κατανομή).

4. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως δύο (2) μήνες για τις ανάγκες της ναυαγοσωστικής κάλυψης της υπαίθριας πισίνας του Δήμου.

5. ΄Εγκριση απασχόλησης έξι (6) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 14072/21-04-2016 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

6. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Καρίταινας» - Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

7. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δεξαμενής και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Κωτιλίου» - Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

8. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την εκτέλεση του έργου «Επισκευή βλαβών διαρροής νερού στην κεντρική δεξαμενή υδροδότησης στη θέση ¨Βρυόρεμα¨ της Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας» - Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

9. ΄Εγκριση του Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Οικιστική Αναβάθμιση Τ.Κ. Δυρραχίου».

10. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

11. ΄Εγκριση εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Κοπή επικινδύνων δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας» για το έτος 2016 - Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 &- Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

12. ΄Εγκριση της ¨με απευθείας ανάθεση¨ εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Μεγαλόπολης και των Νομικών του Προσώπων», με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης.

13. ΄Εγκριση της με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης κατεπείγουσας προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου Μεγαλόπολης - Συγκρότηση της Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

14. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για την ενίσχυση Κ.Α.Ε. για συντήρηση και επισκευή αναμεταδοτών Δήμου - ΄Εγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή τους.

15. Περί εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Μεγαλόπολης στην οδό Αγίου Γεωργίου» - Αναμ/ση του Π/σμού οικ. έτους 2016 & τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

16. Περί εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη οδοποιίας της Περιφερειακής οδού από οδό Αγίου Αθανασίου έως Ε.Ο. Μεγαλόπολης – Ανδρίτσαινας» - Αναμ/ση του Π/σμού οικ. έτους 2016 & τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

17. Εξέταση του από 13-05-2016 με αριθμ. πρωτ. 6284/13-05-2016 στο Δήμο εγγράφου – αιτήματος του Συλλόγου των Απανταχού Βασταίων.

18. Συγκρότηση Επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλομένων σε αγροτική οδό της Τ.Κ. Σουλαρίου του Δήμου Μεγαλόπολης

19. ΄Αρση επικινδυνότητας επικινδύνου κτίσματος ιδιοκτησίας κληρονόμων Νικόλαου Κανελλόπουλου στην Τ.Κ. Χράνων.

20. ΄Εγκριση του Απολογισμού του Νομικού Προσώπου – Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία ¨Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης¨ οικ. έτους 2014.

21. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Δ.Κ. Μεγαλόπολης, επί της οδού Κύπρου.

22. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Δ.Κ. Μεγαλόπολης, επί της οδού Μπελδέκα 116 στην οικία της κας Νικοπούλου Σταυρούλας.

23. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ Βάστα, οικία Ζώη Νικολέτας.

24. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ Βάστα, οικία Γαλάνη Ανδρέα.

25. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ Μακρυσίου πλησίον της εκκλησίας.

26. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Καράτουλα στον προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου.

27. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Περιβολίων, Οικισμός Βρυσούλες, στην οικία Καμουζή Σπύρου.

28. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Περιβολίων, Οικισμός Βρυσούλες, από οικία Γιαννακόπουλου Γεωργίου προς αλώνια.

29. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Περιβολίων, Οικισμός Βρυσούλες, από την εκκλησία προς την οικία Θεοδωρόπουλου Σπύρου.

30. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Καρίταινας οικισμό Καλυβάκια έξωθεν οικίας Μιχαλοπούλου Παναγιώτας.

31. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Κωτιλίου οικισμό Παλάτου, πλησίον οικίας Χριστόπουλου Χαράλαμπου.

32. ΄Εγκριση δαπάνης τοποθέτησης φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο στην Τ.Κ. Κωτιλίου στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας.

33. ΄Εγκριση ανανέωσης ετήσιας συνδρομής του Δήμου Μεγαλόπολης για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής υποστήριξης μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της εταιρείας ¨Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.¨, για το έτος 2016.

34. Συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στις εργασίες του Συνεδρίου της Κεντρικής ΄Ενωσης Δήμων Ελλάδας με θέμα «Το προσφυγικό» που διοργανώνεται στη Σάμο, στις 2-3-4 Ιουνίου 2016 - ΄Εγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης αιρετών εκπροσώπων του Δήμου σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

6 σχόλια:

 1. κ Δήμαρχε μετά τα όσα ακούστηκαν στο συμβούλιο
  από τους συμβούλους σου κ. Τσιριγώτη (βασικά) και κ. Φουσέκη
  ότι "χωρίς εμάς δεν θα ήσουν τίποτα"
  καθώς και τα βροντήγματα στις πόρτες και τα σηκώνομαι και φεύγω
  οφείλεις να βάλεις κάποια πράγματα στην θέση τους
  Είναι εικόνα αυτή συμβουλίου και δημάρχου;
  Ακόμα και αν κάποιοι ΔΕΝ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ
  ο δήμαρχος τουλάχιστον οφείλει και να είναι
  και να αντιμετωπίζεται ως αξιοσέβαστο πρόσωπο
  Διαφορετικά τα πάντα ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΥΘΕΙ και το αποτέλεσμα
  είναι ζημιογόνο για τον Δήμο
  Σας ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΛΑ ΤΟΥ ΕΙΠΕ . ΟΝΤΩΣ ΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝΕ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΗΞΕΡΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΡΕ ΦΙΛΕ

   Διαγραφή
  2. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "Η από κοινού ανάπτυξη δραστηριότητας από μεμονωμένα άτομα ή σύνολο ατόμων, που αποβλέπει στην επίτευξη ορισμένου σκοπού". Από το λεξικό του Μπαμπινιώτη...
   Η κοινοπραξία λοιπόν συνιστά ένωση προσώπων (συνήθως νομικών), που έχουν έναν κοινό σκοπό, τον οποίο όταν επιτύχουν ...τη λύνουν. Γιατί εάν δεν τη λύσουν αρχίζουν οι γκρίνιες!!!

   Διαγραφή
 2. ΤΙΕΓΙΝΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ; ΠΟΥ ΤΑ ΧΑΛΑΣΑΤΕ; ΤΙ ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΕΤΕ; Ή ΕΧΕΤΕ; ΠΡΟΣ ΤΙ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΗΛΟΣΠΑΡΑΓΜΟΣ; ΤΙ ΣΑΣ ΕΝΩΝΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ; ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΛΩΤΣΟΜΠΟΥΝΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΙΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΙΣΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΟ ΚΟΠΑΔΙ ΤΟΥ... ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΩΣ, ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ... ΕΙΣΑΣΤΕ ΑΝΙΚΑΝΟΙ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Έπαρση και όχι Μόνο!!!
  Είναι δυνατό να εκφράζονται κατά, με αυτό τον ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ τρόπο, οι ΕΠΑΪΟΝΤΕΣ (πρώην δημαρχεύοντες) της πόλης μας, οι οποίοι μας διαβεβαίωναν - προεκλογικά από ΕΞΕΔΡΑΣ, ότι δεν ενδιαφέρονται για ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - για την ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ, για τον Δημαρχιακό ΘΩΚΟ του ΔΗΜΟΥ μας, ενός "ΑΡΙΣΤΟΥ" κατά τα προεκλογικά λεγόμενά τους σε ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, που θα ΑΛΛΑΖΕ το ΗΘΟΣ και τον ΤΡΟΠΟ λειτουργίας του ΔΗΜΟΥ μας, του κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ;
  Είναι δυνατό να εκφράζονται με αυτό τον ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ τρόπο, για τον προεδρεύοντα – που και οι ίδιοι ψήφισαν - του Δημοτικού Συμβουλίου;
  Είναι δυνατό να εκφράζονται με αυτό τον ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ τρόπο, για ολιγωρία - ανικανότητα και «μουγγαμάρα» των αντιδημάρχων; Τους έχουν χορηγηθεί ΓΡΑΦΕΙΑ στο Δήμο για άσκηση των ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ; ή λειτουργούν ΑΝΤ’ ΑΥΤΩΝ οι ΕΠΑΪΟΝΤΕΣ;
  Είναι δυνατό οι ΦΩΝΕΣ ορισμένων ΕΠΑΪΟΝΤΩΝ, από παράπλευρα γραφεία του Δημάρχου, να ακούγονται μέχρι το ΙΣΟΓΕΙΟ; Σε ποιους απευθύνονται;
  ΜΟΥΓΓΑΜΑΡΑ από τον ΔΗΜΟ και τους ΙΔΙΟΥΣ για την ΧΡΗΣΤΗ Διοίκηση της Περιόδους που ήταν ΗΓΗΤΟΡΕΣ στους πρώην Καλλικρατικούς Δήμους. Τι Δώρα τους έχει στείλει το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ;
  ΛΥΠΗ και μόνο ΛΥΠΗ!!!!
  Για τους κατά δήλωσή τους
  ‘’ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ’’

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχουν δύναμη τώρα δεν τον έχουν ανάγκη τον Παπαδόπουλο,έχουν τον σύλλογο γυναικών και την λέσχη αυτοκίνητου-μηχανών,τον αντιεμπορικό σύλλογο κτλ.Για θυμηθείτε κατι παρεμβατικές κινήσεις,κάτι άλλες αθώες κινήσεις για φωτοβολταϊκά πάρκα και άλλα κόλπα με τους ζάπλουτους ΚΚΕ-δες επαναστάτες,,,τους και καλά ανταρσίες για το καλό μας και που μας έφτασαν.Ας αφήσουν τις ημερίδες και τις ανούσιες εκδηλώσεις για τον λαό που προωθούν μαγαζάκια που δεν έχουν δουλειά πλέον κι ας κάνουν καλύτερα μια ημερίδα να μας πουν που πήγαν τα εκατοντάδες εκατομμύρια του λυγνιτοσιμου. Επαναστάτες και εθελοντές του Κ...ΟΥ.
   (ή μάλλον καλύτερα της κώλο-τσέπης σας)

   Διαγραφή